Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zdzieszowice: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia sektorowego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a mianowicie: kształtek
i rur PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa oraz innych materiałów i armatury do zapewnienia
bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres zamówienia obejmuje materiały zgodnie
z wykazem zestawionym w tabeli nr 1 SIWZ.
a) Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne dla których w sposób jednoznaczny możliwa jest
identyfikacja producenta,
b) wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
c) wszystkie oferowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności PN/EN.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówień uzupełniających jest dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie określonym w SIWZ.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy o posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie wykazu zadań wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
że realizowane były, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem daty wykonania i ich wartości według załącznika
nr 4 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały należycie wykonane.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wymagane jest złożenie
oświadczenia, że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 P.z.p.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie
oświadczenia, że że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 P.z.p..
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie sytuacji finansowwej wymagane jest złożenie
oświadczenia, że że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 P.z.p..
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń
- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej ważności
wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego
wyniku postępowania
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki z art. 22 ust. 1 P.z.p
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ptk 2 ustawy P.z.p zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.4.3.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
z zachowaniem dat wystawienia obowiązujących dla dokumentów zastępowanych
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
- inne dokumenty
aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów
wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowaną min.
w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym
terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;
b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do
zmiany przedmiotu zamówienia;
c) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa
wykonania przedmiotu umowy,
może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
d) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych,
zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie
powodujących zmiany celu i istoty umowy;
e) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu
umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
na etapie jej zawierania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - dostawa materiałów wod.-kan. (4,42MB)

DOCzałączniki - dostawa materiałów wod.-kan. (677,00KB)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (97,72KB)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

POH WOB BUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

43-391 Mazańcowice 57

Filia

ul. Działkowa 4d

45-144 Opole