Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inżynier Kontraktu - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"

Zdzieszowice: INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE -
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE
Numer ogłoszenia: 175463 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami Kontraktu na budowę dla robót
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, drugie wydanie
angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999
opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC).
Informacje ogólne:
„Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest przygotowywanym kompleksowym
rozwiązaniem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zdzieszowice.
Realizowany będzie w województwie opolskim, na południu Polski na terenie powiatu
krapkowickiego i obejmuje miejscowość Januszkowice. Projekt obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Januszkowice.
Celem niniejszego zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań Projektu.
Wszystkie zadania inwestycyjne dla beneficjenta realizowane będą zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC.
Zakres opisywanego w niniejszym zamówieniu przedsięwzięcia polega na:
- dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej pod względem zgodności z kwalifikowaniem
się wydatków w ramach dofinansowania i rozliczenia ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej,
- dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowo-budowlanej sporządzonej na potrzeby
realizacji Kontraktu,
- przedstawieniu ewentualnych propozycji do wniesienia zmian w
dokumentacji technicznej,
- sprawdzeniu i weryfikacji SIWZ dla zadania kwalifikującego się do dofinansowania, zgodnie z
procedurami FIDIC,
- przeprowadzeniu procedury przetargowej dla zadania,
- nadzorowaniu inwestycji we wszystkich koniecznych branżach (FIDIC), włączając w to
obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wykonywane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym i związanymi z nimi przepisami lub równoważnymi przepisami zatwierdzonymi
przez odpowiedni organ Unii Europejskiej,
- dokonaniu odbiorów końcowych,
- rozliczaniu inwestycji,
- uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na użytkowanie inwestycji, oraz dopuszczeń do eksploatacji,
- wykonaniu wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu w sposób zapewniający najwyższą
jakość techniczną i merytoryczną jak również bezstronność w stosunku do pozostałych stron
biorących udział w procesie inwestycyjnym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.31.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 33.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 3.000,00 PLN
(trzy tysiące 00/100 zł). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42,
poz. 275 ze zm.)
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice

43 8883 1015 2003 3000 2395 0001 W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Inżynier Kontraktu
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie
spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, przed upływem terminu składania
ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale
dołączyć do oryginału oferty i w kopii do kopii oferty.
4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty
kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - czynności nadzoru

inwestorskiego w branży wodno-kanalizacyjnej dla co najmniej jednego kontraktu o wykonanie
robót budowlanych realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub procedury
równoważne*, w wyniku którego wykonane zostało nie mniej niż 10 km sieci kanalizacyjnej
(zakończonego podpisaniem Świadectwa Wykonania).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) Kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) posiadającym:
-wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe jako Kierownik Zespołu w ramach projektów z zakresu
gospodarki wodno - ściekowej, w tym co najmniej trzech przedsięwzięć prowadzonych według
warunków kontraktowych FIDIC lub procedur równoważnych.

b) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)

- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w branży sanitarnej, w tym co najmniej
dwóch przedsięwzięć prowadzonych według warunków kontraktowych FIDIC lub procedur równoważnych.
c) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej posiadającym:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w branży elektrycznej w tym, co najmniej
dwóch przedsięwzięć prowadzonych według warunków kontraktowych FIDIC lub procedur równoważnych.
d) Inspektorem nadzoru branży drogowej, posiadającym:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),
- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w branży drogowej w tym, co najmniej
dwóch przedsięwzięć prowadzonych według warunków kontraktowych FIDIC lub procedur
równoważnych.
e) Specjalistą ds. kosztorysowania i rozliczeń posiadającym:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania obmiarów i kosztorysowania robót
w branży sanitarnej,
- doświadczenie w postaci rozliczenia w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 obmiarowych
(kosztorysowych) kontraktów na roboty budowlane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
Czerwona Książka lub procedury równoważne, dla których zostało wydane Świadectwo Przejęcia
(protokół odbioru końcowego), z których jeden obejmował roboty o wartości co najmniej 5 mln PLN netto.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) osiągnął w
każdym z ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, przychody ze sprzedaży (netto) bez VAT wynoszące co najmniej 250 000,00 PLN

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). b) posiada środki
finansowe w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł
00/100) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
- sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,

a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW;

SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadkach

zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek terminów wskazanych w umowie,
w tym w szczególności terminu wykonania przedmiotu spowodowaną min. zmianą terminów realizacji
Projektu, poszczególnych Kontraktów na roboty Budowlane lub zadań nimi objętych, okresu
kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie,
b) działania siły wyższej,
c) gdy dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji Projektu, robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu lub Umowy,
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Projektu lub przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Projektu lub przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego
skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy,
d) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych , zmiany
układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących
zmiany celu i istoty umowy;
e) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego
i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności,
których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy,
f) w przypadku gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów wytycznych, zaleceń,
decyzji lub innych dokumentów którymi stroną będą Instytucje finansujące,
g) w przypadku uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu
dofinansowania Projektu lub w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub
stwierdzenia nieważności umowy o dofinansowanie
h) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ze wykonanie Umowy przy

zachowaniu jej dotychczasowej treści nie leży w interesie publicznym czego nie można było
przewidzieć na etapie zawierania Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.wik-zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POliŚ
2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ część I - IDW dla Inżyniera Kontraktu Januszkowice.pdf (2,39MB)

PDFSIWZ część II - projekt umowy z Inżynierem Kontraktu Januszkowice.pdf (1,42MB)

PDFSIWZ część III - OPZ dla Inżyniera Kontraktu Januszkowice.pdf (1,21MB)


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf (143,79KB)


Zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

PDFZmiana terści SIWZ nr 1.pdf (343,78KB)

PDFSIWZ część III - OPZ dla Inżyniera Kontraktu Januszkowice - zmiana załącznika.pdf (607,93KB)

 

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpiła zmiana ogłoszenia: 

Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 181171 - 2014 z dnia 22.08.2014r.


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2: 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf (45,77KB)

DOCSIWZ część I - IDW dla Inżyniera Kontraktu Januszkowice - załączniki.doc (310,00KB)


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (110,73KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Grontmij Polska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 35

60-164 Poznań

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 201027 - 2014 z dnia 22.09.2014 r.