Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice

Zdzieszowice: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.

Numer ogłoszenia: 221785 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9970m realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice obejmującej wykonanie II etapu projektu obejmującego budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej w obszarze zabudowanym miejscowości Januszkowice.

2. II etap budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie większości kolektora zbiorczego K1 i większości kolektora zbiorczego K2 tj. następujących kolektorów rozdzielczych i rurociągów tłocznych oraz przepompowni (oznaczenia kolektorów rozdzielczych, rurociągów tłocznych i pompowni zgodne z częścią rysunkową dokumentacji projektowej):

- części kolektora zbiorczego K1 tj. kolektorów rozdzielczych KS-1, KS-1.2, KS-1.2.1, KS- 1.2.2, KS-1.3, KS-1.4, KS-1.4.1, KS-1.5, KS-1.6, KS-1.7, KS-1.7.1, KS-1.8, KS-1.9, KS-1.10, KS-1.11, KS-1.13;

- części kolektora zbiorczego K2 tj. kolektorów rozdzielczych KS-2, KS-2.1, KS-2.2., KS-2.2.1, KS-2.2.2, KS-2.2.3, KS-2.2.3.1, KS-2.2.3.2, KS-2.2.4, KS-2.2.5 odcinek Sk242-Sk275, KS- 2.3 odcinek Sk172-Sk282, KS-2.4 odcinek Sk174-Sk289, KS-2.5, KS-2.6, KS-2.7, KS-2.9 odcinek Sk197-Sk317, KS-2.9.1, KS-2.10;

- przepompowni ścieków PJ-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym;

- przepompowni ścieków PJ-2 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym;

- rurociągu tłocznego RT-1 - część (odcinek od pompowni do St-1R) - rurociągu tłocznego RT-2 - całość

3. Zakres rzeczowy etapu II budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U;

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 kamionka, przeciskowe;

- studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych;

- studni sieciowych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego;

- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz200mm PVC-U;

- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U;

- studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego;

- sieciowej przepompowni ścieków PJ-1 (komora pomp KP-PJ-1 + komora zasuw KZ-PJ-1) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu;

- sieciowej przepompowni ścieków PJ-2 (komora pomp KP-PJ-2 + komora zasuw KZPJ-2) z wyposażeniem wewnętrznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu;

- rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6mm;

- rurociągów tłocznych sieciowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm;

- systemowych studzienek rozprężnych Ø1000mm z tworzyw sztucznych;

- studzienek rewizyjnych Ø1200mm betonowych na rurociągu tłocznym.

4. Wykopy pod rurociągi (poza odcinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania oraz dodatkowo wykopy prowadzić ręcznie w miejscach wskazanych na profilach. Dla wykopów zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej przewiduje się pełną wymianę gruntu, natomiast na pozostałych odcinkach przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów oraz grunt z wykopów w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP.

5. Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15m z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.

6. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90 o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00÷1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych i terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98.

7. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu.

9. Wykonawca przed wejściem w teren ma obowiązek wykonać dokumentacje fotograficzną, zinwentaryzować teren, i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela posesji, że teren został przywrócony do stanu poprzedniego a właściciel nie ma żadnych roszczeń z tytułu realizacji robót.

10. Teren inwestycji jest terenem o wysokim poziomie wód gruntowych. Wykonawca musi dostosować sposób odwodnienia. Wykonawca ma ująć w cenie również konieczne zgody oraz decyzje administracyjne (np. konieczność uzyskania pozwolenia na zrzut wody, wykonania projektu odwodnienia).

11. Bilans mas ziemnych wskazuje na konieczność uwzględnienia dowozu gruntów niespoistych do zasypu.

12. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, wykona projekt kanalizacji deszczowej. Ww. projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

1) I etap - przedłożenie projektu wykonanego na mapach do celów projektowych do zarządcy drogi celem uzgodnienia - w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;
2) II etap - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę - w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 120.000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku gdy Wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice

43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach.

c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć dowód dokonania przelewu potwierdzony za zgodność z oryginałem. d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.

4. Termin wniesienia wadium.

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 2.

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Utrata wadium

a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (również rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych, w tym przynajmniej jedno zadanie, w zakres którego wchodziło wykonane sieci kanalizacyjnych metodą przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu na długości sieci co najmniej 500 mb. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 7.000 m.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający: doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, jako kierownik projektu lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem, na przykład: Manager Kontraktu/Projektu, Dyrektor Kontraktu/Projektu, Inżynier Rezydent, w tym co najmniej jednym kontraktem o równowartości robót bez podatku VAT minimum 5.000.000 PLN;

b) Kierownik Budowy - posiadający: - doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót bez podatku VAT minimum 5.000.000 PLN, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

c) Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający: - doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie wykonywania sieci kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym co najmniej 7.000 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej łącznie; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

d) Kierownik Robót Drogowych - posiadający: - doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie wykonywania robót drogowych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej klasy G o wartości bez podatku VAT minimum 500 000 PLN, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

e) Kierownik Robót elektrycznych i AKPiA - posiadający: - co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie wykonywania robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*

* - Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz.394 ze zm.) Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że ww. warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3.000.000 PLN lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 3.000.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie (również rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych, w tym przynajmniej jedno zadanie, w zakres którego wchodziło wykonane sieci kanalizacyjnych metodą przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu na długości sieci co najmniej 500 mb, długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 7.000 m; Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych, polegających na budowie (również rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych, w tym przynajmniej jedno zadanie, w zakres którego wchodziło wykonane sieci kanalizacyjnych metodą przewiertu sterowanego lub mikrotunelingu na długości sieci co najmniej 500 mb, długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 7.000 m;;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ww. pisemne zobowiązanie powinno zawierać w swojej treści co najmniej informacje dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego,

b) sposobu w jaki zostaną wykorzystane zasoby podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim,

d) zakresu i okresu udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, sporządzone na formularzu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POliŚ 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej Januszkowice.pdf (14,27MB)
DOCXzałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx (169,48KB)
DOCXzałącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych.docx (180,70KB)
DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (167,34KB)
DOCXzałącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx (167,21KB)
DOCXzałacznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx (168,85KB)
DOCXzałącznik nr 6 - wykaz osób.docx (169,26KB)
DOCXzałącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (167,23KB)
DOCXzałącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (167,05KB)
ZIPZałącznik nr 9 - Projekt Wykonawczy.zip (36,49MB)
ZIPZałącznik nr 10 - Projekt Budowlany.zip (54,77MB)
PDFzałącznik nr 11 - Akt umowy.pdf (559,79KB)
PDFzałacznik nr 11 - OWK.pdf (359,34KB)
PDFzałacznik nr 11 - SWK.pdf (980,94KB)
PDFZałącznik nr 12 - Opinia geotechniczna.pdf (12,63MB)
ZIPZałącznik nr 13 - Operat wodnoprawny na przejście pod dnem rzeki.zip (4,67MB)
ZIPZałącznik nr 14 - Projekt odtworzenia nawierzchni dróg.zip (33,40MB)
PDFZałącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (7,44MB)
ZIPzałącznik nr 16 - dokumenty formalnoprawne cz 1.zip (10,95MB)
ZIPzałącznik nr 16 - dokumenty formalnoprawne cz 2.zip (52,32MB)


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf (1,72MB)
PDFPoprawa onyłki pisarskiej w wyjaśnieniu treści SIWZ nr 1.pdf (361,92KB)


Zamawiający zmienił treść ogłoszenia: 

Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 227785 - 2014 z dnia 29.10.2014r.


Zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

PDFZmiana treści SIWZ nr 1.pdf (415,31KB)
PDFProjekt odtworzenia ul. Arki Bożka zagospodarowanie poprawione.pdf (895,89KB)
PDFProjekt odtworzenia ul. Piękna zagospodarowanie poprawione.pdf (1,37MB)
PDFPrzekrój L-L poprawiony.pdf (193,31KB)
PDFPrzekrój L1-L1 dodatkowy.pdf (193,15KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2: 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf (2,72MB)
PDFPrzedmiar robót-etap II.pdf (214,58KB)


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (921,66KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

WOD GAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna

ul. Partyzancka 54A

45-802 Opole

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 251313 - 2014 z dnia 04.12.2014 r.