Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap.

Zdzieszowice: Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap
Numer ogłoszenia: 3849 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodnościekowej 

w aglomeracji Zdzieszowice budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Poprawa gospodarki wodnościekowej 
w aglomeracji Zdzieszowice budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna II etap, obejmujących
II etap realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków
sanitarnych z rurociągami tłocznymi i przyłączami energetycznymi w miejscowości Krępna z tranzytem
ścieków do miejscowości Rozwadza.
2. Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 polegać będzie na budowie sieci
kanalizacyjnej sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Krępna obejmującej wykonanie II etapu projektu obejmującego budowę
pozostałej części sieci grawitacyjnej w obszarze zabudowanym miejscowości Krępna. II etap budowy
sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie pozostałych elementów kolektora zbiorczego K1
i kolektora zbiorczego K2, tj. następujących kolektorów rozdzielczych (oznaczenia kolektorów
rozdzielczych zgodne z częścią rysunkową dokumentacji projektowej):
1) wykonanie części kolektora zbiorczego K1, tj. kolektorów rozdzielczych grawitacyjnych K1.1.1, K1.1.1.1;
2) wykonanie części kolektora zbiorczego K2, tj. kolektorów rozdzielczych grawitacyjnych K2.1 odcinek
SK109-SK114, K2.2 odcinek SK72-SK120, K2.4, K2.5;
3) wykonanie części kolektora zbiorczego K3, tj. kolektorów rozdzielczych grawitacyjnych K3.2 odcinek
SK142-SK180, K3.3.
Zakres rzeczowy etapu II budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:

1) kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200mm PVC-U - 1375,0m;
2) studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych - 40 szt.;

3) podłączeń grawitacyjnych z rur DN160mm PVC-U - 102,0m;
4) studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego 29 - szt.;

Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń.
Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego
uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.
Dla wykopów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych przewiduje się wykorzystanie części gruntu
rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe
składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów
zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach
pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi)
i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu
zgodnie z wymogami technicznymi i BHP.
Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15m
z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, natomiast kinety studni z tworzyw sztucznych
posadawiać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej grubości 15cm.
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90 o grubości 15cm. Zasypkę
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem)
ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub
lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie drogi powiatowej zagęścić w dalszej
części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00÷1,02,
natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych prowadzić gruntem
piaszczystym rodzimym bez kamieni lub nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98.
Natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzić gruntem
piaszczystym rodzimym bez kamieni z zagęszczeniemi odtworzeniem warstwy urodzajnej ziemi.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PNB10736: 1999 "Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."
Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz
dokumentacją projektową.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych stanowi:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym:
a) ST00.00 Wymagania Ogólne
b) ST00.01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe
c) ST00.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej
d) ST00.04 Obiekty sieciowe
e) ST00.05 Roboty drogowe
2) Przedmiar robót;
3) Projekt budowlany.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje

udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczającej
20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.007, 45.10.00.008, 45.11.00.001, 45.11.10.008, 

45.11.20.005, 45.20.00.009, 45.23.00.008, 45.23.13.008, 45.23.31.402.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 30.000 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN).

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK
w Zdzieszowicach Sp. z o.o:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie
kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym w tym
przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach.
c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć
dowód dokonania przelewu potwierdzony za zgodność z oryginałem.
d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na
rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.
4. Termin wniesienia wadium
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem
terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie
spośród możliwych wymienionych w XIV pkt 2.
5. Zwrot wadium
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy P.z.p.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
6. Utrata wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. 
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych
grawitacyjnych. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być
mniejsza niż 1000 (słownie: tysiąc) m.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi

osobami:
a) Kierownik Budowy - posiadający:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, zakończonym

w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie z zakresu gospodarki
wodnościekowej o wartości robót bez podatku VAT minimum 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) zł,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, lub konstrukcyjno budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno budowlanej,wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
b) Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający:
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania sieci

kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym
co najmniej 1.000 (słownie: tysiąc) m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów*;
c) Kierownik Robót Drogowych posiadający:
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania robót

drogowych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej
o wartości bez podatku VAT minimum 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) PLN, uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub inne ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
* Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych państwach,
na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika

Robót Sanitarnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe

w wysokości co najmniej 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową
na kwotę w wysokości co najmniej 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1) Cena - 90%
2) okres gwarancji jakości - 10% 

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
niniejszego postępowania w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
b) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
c) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania
w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,
b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego),
c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót
budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy
lub Zamawiającego,
d) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji,
e) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń lub obiektów budowlanych.
f) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w 
życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę).
g) w przypadku zwiększenia przez WYKONAWCĘ zakresu przedmiotu umowy powierzonego 
podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty.
3) Zmiany wskazane w pkt 17.2 lit. a), b), c), d), e), f) mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku,
gdy obie Strony umowy (ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA) zgodnie uznają, że zaszły wskazane
okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana wskazana w pkt 17.2 lit. g) może zostać wprowadzona w przypadku przedłożenia przez
WYKONAWCĘ - ZAMAWIAJĄCEMU - w terminie poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia 
usług/wykonywania robót budowlanych przez każdego podwykonawcę poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w której treści określony zostanie zakres przedmiotu
umowy powierzony każdemu podwykonawcy. Ww. zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz określenia sposobu zapłaty bezpośredniej, zgodnie z art. 143c ustawy
Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.wikzdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47- 330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.01.2015 godzina 10:00,
miejsce: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej:
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ Krępna.pdf (13,41MB)
DOCXZałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx (43,32KB)
DOCXZałącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych.docx (44,13KB)
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (38,12KB)
DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx (37,96KB)
DOCXZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx (39,65KB)
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx (39,79KB)
DOCXZałącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (38,30KB)
DOCXZałącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (37,96KB)
ZIPZałącznik nr 9 - Projekt Wykonawczy.zip (9,35MB)
ZIPZałącznik nr 10 - Projekt Budowlany.zip (31,24MB)
PDFZałącznik nr 11 - wzór umowy KRĘPNA.pdf (484,97KB)
PDFZałącznik nr 12 - Przedmiar robót Krępna etap II.pdf (303,17KB)
ZIPZałącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip (1,94MB)
ZIPZałącznik nr 14- Dokumenty formalno-prawne.zip (3,52MB)
DOCXZałącznik nr 15 - karta gwarancyjna wzór.docx (32,54KB)


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1: 

PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1.pdf (1,02MB)
PDFZałącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych - zmieniony.pdf (16,48KB)
PDFZałącznik nr 12 - Przedmiar robót Krępna etap II - zmieniony.pdf (2,01MB)
 


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (795,34KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Dobrzyńska 151/153

42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 24799 - 2015 z dnia 24.02.2015 r.