Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap

Zdzieszowice: Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap
Numer ogłoszenia: 4097 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, 
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodnościekowej 

w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza III etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Poprawa gospodarki  
wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
 
Rozwadza, obejmujących III etap realizacji Projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi ROZWADZA  
wraz z tranzytem do oczyszczalni w Zdzieszowicach gmina Zdzieszowice pow. Krapkowice. 
2. Zakres robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
Rozwadza" obejmującej wykonanie III etapu projektu obejmującego budowę pozostałej części sieci  
grawitacyjnej w obszarze zabudowanym miejscowości Rozwadza. 
III etap budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie następujących kolektorów  
rozdzielczych (oznaczenia kolektorów rozdzielczych zgodne z częścią rysunkową dokumentacji  
projektowej): 
1) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-2 - odcinek S23-S26; 
2) 
wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-3 - odcinek S33-S37;  
3) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-5 - odcinek S77-S80;  
4) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-8 - odcinek S67a-S94;  
5) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-8 - odcinek S90-S93;  
6) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-9 - odcinek S145-S154;  
7) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-10 - odcinek S95-S157;  
8) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-11 - odcinek S181-S187;  
9) wykonanie kolektora rozdzielczego grawitacyjnego Ks-26 - odcinek S363-S364;  
Zakres rzeczowy etapu III budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:  
1) kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200mm PVC-U - 1045,5m;  
2) studni sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych - 29 szt.;  
3) podłączeń grawitacyjnych z rur DN160mm PVC-U - 69,5m;  
4) studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 18 szt.  
Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń.   
Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego   
uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania  
oraz odcinków przewidzianych do wykonania bezwykopowo. Dla wykopów zlokalizowanych w pasie   
dróg gminnych przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania   
wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie urobku obok wykopu,   
natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów zostanie zagospodarowany   
przez Wykonawcę. 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi  
boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi  
dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi  
i BHP. Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych  
grubości 0,15m z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, natomiast kinety studni  
z tworzyw sztucznych posadawiać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej grubości 15cm. 
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90o o grubości 15cm.  
Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym  
(np. wilgotnym piaskiem) ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu  
z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. 
Wykopy zlokalizowane w pasie drogi powiatowej zagęścić w dalszej części gruntem  
piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=1,00÷1,02,  
natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych prowadzić  
gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni lub nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia  
gruntu wynosił IS=0,98. 
Natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzić  
gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z zagęszczeniem i odtworzeniem warstwy  
urodzajnej ziemi. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne.  
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz  
dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych stanowi: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym: 
a) ST-00.00 Wymagania Ogólne 
b) ST-00.01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 
c) ST-00.02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej 
d) ST-00.04 Obiekty sieciowe 
e) ST-00.05 Roboty drogowe 
2) Przedmiar robót; 
3) Projekt budowlany.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje 

udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczającej 
20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 

45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 

1. Wysokość wadium 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15.000 PLN
(słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN). 

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
2. Forma wadium 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275, z późn. zm.). 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument 
taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedziby, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji/poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK 
w Zdzieszowicach Sp. z o.o:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice 
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie 
kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym w tym 
przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach. 
c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć
dowód dokonania przelewu potwierdzony za zgodność z oryginałem. 
d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na 
rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert. 
4. Termin wniesienia wadium 
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem 
terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie 
spośród możliwych wymienionych w XIV pkt 2. 
5. Zwrot wadium 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy P.z.p.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 
6. Utrata wadium 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
2) Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 
- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych 
grawitacyjnych. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być 
mniejsza niż 1000 (słownie: tysiąc) m.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi 

osobami: 
a) Kierownik Budowy - posiadający:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, zakończonym 

w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie z zakresu gospodarki 
wodnościekowej o wartości robót bez podatku VAT minimum 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) zł, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, lub konstrukcyjno budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno budowlanej,wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
b) Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający:
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania sieci 

kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym 
co najmniej 1.000 (słownie: tysiąc) m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów*; 
c) Kierownik Robót Drogowych posiadający:
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania robót 

drogowych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej 
o wartości bez podatku VAT minimum 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) PLN, uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub inne ważne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*; 
* Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych państwach, 
na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). 
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika 

Robót Sanitarnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 

w wysokości co najmniej 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową 
na kwotę w wysokości co najmniej 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 
nienależycie  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie Wykonawcy w trybie artykułu 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1) Cena - 90%
2) okres gwarancji jakości - 10% 

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 
niniejszego postępowania w następujących przypadkach: 
a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 
b) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy 
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 
c) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, 
Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania 
w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, 
materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,
b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego), 
c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, 
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót 
budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy 
lub Zamawiającego, 
d) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji, 
e) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń lub obiektów budowlanych. 
f) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w 
życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany: 
stawki podatku od towarów i usług, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę). 
g) w przypadku zwiększenia przez WYKONAWCĘ zakresu przedmiotu umowy powierzonego 
podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty. 
3) Zmiany wskazane w pkt 17.2 lit. a), b), c), d), e), f) mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, 
gdy obie Strony umowy (ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA) zgodnie uznają, że zaszły wskazane 
okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. 
Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zmiana wskazana w pkt 17.2 lit. g) może zostać wprowadzona w przypadku przedłożenia przez 
WYKONAWCĘ - ZAMAWIAJĄCEMU - w terminie poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia 
usług/wykonywania robót budowlanych przez każdego podwykonawcę poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w której treści określony zostanie zakres przedmiotu 
umowy powierzony każdemu podwykonawcy. Ww. zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz określenia sposobu zapłaty bezpośredniej, zgodnie z art. 143c ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
www.bip.wikzdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47- 330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.01.2015 godzina 10:00, 
miejsce: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ Rozwadza.pdf (13,37MB)
DOCXZałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx (41,43KB)
DOCXZałącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych.docx (42,35KB)
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (36,27KB)
DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx (38,09KB)
DOCXZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx (39,61KB)
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx (39,82KB)
DOCXZałącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (38,17KB)
DOCXZałącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (38,10KB)
ZIPZałącznik nr 9 - Projekt Wykonawczy.zip (10,68MB)
ZIPZałącznik nr 10 - Projekt Budowlany.zip (31,90MB)
PDFZałącznik nr 11 - wzór umowy ROZWADZA.pdf (394,65KB)
PDFZałącznik nr 12 - Przedmiar robót Rozwadza etap III.pdf (303,03KB)
ZIPZałącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip (1,94MB)
ZIPZałącznik nr 14 - Dokumenty formalno-prawne.zip (2,68MB)
DOCXZałącznik nr 15 - karta gwarancyjna wzór.docx (33,64KB)


Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1: 

PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1.pdf (1,02MB)
PDFZałącznik nr 2 - tabela elementów rozliczeniowych - zmieniony.pdf (16,60KB)
 


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (789,50KB)
 


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

WOD GAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna

ul. Partyzancka 54A

45-802 Opole

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 24879 - 2015 z dnia 24.02.2015 r.