Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wodomierzy

Zdzieszowice: Dostawa wodomierzy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wodomierzy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest
dostawa fabrycznie nowych wodomierzy domowych i przemysłowych według rodzajowego i ilościowego zestawienia:
1) Wodomierz DN15 Qn1,5 L=110 - 369 szt.;
2) Wodomierz DN20 Qn2,5 L=130 - 417 szt.;
3) Wodomierz DN25 Qn3,5 L=260 - 15 szt.;
4) Wodomierz DN32 Qn6,0 L 260 - 34 szt.;
5) Wodomierz DN40 Qn10 L=300 - 17 szt.;
6) Wodomierz DN50 Qn15 L=200 - 4 szt.;
7) Wodomierz Dn65 Qn25 L=200 - 1 szt.;
8) Wodomierz Dn80 Qn40 L=225 - 1 szt.;
9) Wodomierz Dn100 Qn60 L=250 - 2 szt.;
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie „zamówienie z wolnej ręki”
o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem
zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy o posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich
posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wymagane jest dołączenie do oferty wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 dostawy
wodomierzy, przy czym wartość każdej z dostaw powinna być nie mniejsza niż 70.000,00
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy) zł brutto z podaniem daty wykonania i ich wartości według
załącznika nr 4 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
należycie wykonane.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wymagane jest
złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w pkt. IX  ust. 1 SIWZ,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest
złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w pkt. IX  ust. 1 SIWZ,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone pkt. IX 
ust. 1 SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca
wykonał co najmniej 2 dostawy wodomierzy, przy czym wartość każdej z dostaw powinna być nie
mniejsza niż 70.000,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) zł brutto z podaniem daty wykonania i ich
wartości według załącznika nr 4 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
należycie wykonane.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym,
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem dat wystawienia
obowiązujących dla dokumentów zastępowanych
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:
- zatwierdzenia typu GUM lub EEC dla oferowanych wodomierzy, zgodnie z pkt III pkt 4 lit. a SIWZ;
- oświadczenie potwierdzone przez producenta, że serwis oferowanych wodomierzy będzie realizowany
przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta potwierdzenie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek
terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia
w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy
w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu; 
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
c) działania siły wyższej;
d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy
nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;
e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia
bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia lub podniesienia efektywności lub do korzystnego
dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ;
f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych,
liczbowych , zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub
uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia
lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub
istoty umowy ;
h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy;
i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć na etapie jej zawierania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice..
IV.4.4) Termin składania ofert: 02.04.2015 r. godzina 10:00,
miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - dostawa wodomierzy.pdf (8,52MB)
PDFzałączniki do siwz dostawa wodomierzy.pdf (2,30MB)
PDFumowa - dostawa wodomierzy.pdf (3,00MB)
DOCzałączniki do siwz dostawa wodomierzy.doc (118,00KB)

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (672,06KB)

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

SENSUS Polska Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 63/65

87-100 Toruń