Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej

Zdzieszowice: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej
Numer ogłoszenia: 42789 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2,
47-330 Zdzieszowice, woj.
opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych modernizacja stacji uzdatniania
wody w Raszowej. W zakres planowanych robót budowlanych związanych z modernizacją
urządzeń dla stacji uzdatniania wody w Raszowej wchodzi ich dostawa, instalacja oraz
demontaż urządzeń zastępowanych nowymi, a także wykonanie wszelkich innych
czynności i robót oraz pozyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, opinii itp. koniecznych

dla umożliwienia Zamawiającemu korzystania ze zmodernizowanej linii technologicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych zawiera Program
funkcjonalno użytkowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostarczenie dokumentacji wykonawczo warsztatowej
(m.in. w zakresie schematu technologicznego, projektu AKPiA, projektu elektrycznego,

dokumentacji montażu/demontażu urządzeń) oraz przeprowadzenia uruchomienia i rozruchu
SUW. Wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w Programie
funkcjonalnoużytkowym, SIWZ, zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Wszelkich
niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych

do realizacji robót objętych zamówieniem. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z
instrukcją eksploatacyjną, opisami zabezpieczeń fizycznych sprzętu, rozruchem,
terminami przeglądów oraz uzyskaniem niezbędnych dokumentów, pozwoleń, zezwoleń, etc. dla
niezakłóconej eksploatacji SUW m.in. koniecznych dla umożliwienia korzystania z wody po

modernizacji. Dokonanie wymaganych prawem zgłoszeń realizacji robót w niezbędnym zakresie
zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.007,
45.30.00.009,
45.25.21.267,
45.23.13.008,
45.33.24.007,
45.31.12.002.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN).
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca,
którego ofertę wybrano:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego
WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice
43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć
w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o w Zdzieszowicach.
c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty
dołączyć dowód dokonania przelewu potwierdzony za zgodność z oryginałem.
d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje
się na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.

4. Termin wniesienia wadium
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed
upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej
wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w XIV pkt 2.

5. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych
w art. 46 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

6. Utrata wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
2) Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana w następujących przypadkach: Wykonawca
odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy; zawarcie Umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie) wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych
polegających na modernizacji lub rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi
osobami:

a) Projektant branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadający:
- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie w specjalności instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.

b) Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający: 
- uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczeń,

c) Kierownik Robót Sanitarnych posiadający:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych na przynajmniej jednym,

zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania kontrakcie
polegającym na wykonaniu robót budowanych w zakresie modernizacji lub rozbudowy lub
przebudowy stacji uzdatniania wody;
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów*;

d) Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA posiadający:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy na

przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania kontrakcie polegającym na wykonaniu robót budowanych w
zakresie modernizacji lub rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody;

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*.

e) Technolog posiadający:
doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat

przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania funkcji technologa uzdatniania
wody lub kierownika rozruchu technologicznego.

* Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę
w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r.
Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe
w wysokości co najmniej 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową na
kwotę w wysokości co najmniej 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
- Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji lub
rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody. Złożone poświadczenia winny potwierdzać
należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie
robót budowlanych wymienionych w ww. Wykazie, polegających na modernizacji lub rozbudowie lub
przebudowie stacji uzdatniania wody;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia jakie
Wykonawca zamierza przyjąć do realizacji zamówienia, sporządzony według wzoru (załącznik nr 1A
do SIWZ), w którym Wykonawca zawrze niezbędne informacje potwierdzające, że zaoferowane
maszyny, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone w SIWZ, w tym w Programie
funkcjonalnoużytkowym wraz z kartami katalogowymi wskazanych oferowanych urządzeń, maszyn

i wyposażenia.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany

udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia

niniejszego postępowania w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
b) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
c) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania
w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej,
b) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza
robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy

lub Zamawiającego,
c) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji,
d) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia
w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę).
e) w przypadku zwiększenia przez Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy powierzonego
podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty.

3 Zmiany wskazane w pkt 2 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku,
gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane
okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji

umowy. Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.wikzdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2,
47- 330 Zdzieszowice, pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach POliŚ 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: tak


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - Modernizacja SUW Raszowa.pdf (13,58MB)
DOCXzałącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego.docx (171,22KB)
DOCXzałącznik nr 1A - Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia.docx (173,91KB)
DOCXzałącznik nr 2 - Tabela Elementów Rozliczeniowych.docx (169,77KB)
DOCXzałącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (166,91KB)
DOCXzałącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx (166,37KB)
DOCXzałącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót.docx (168,11KB)
DOCXzałącznik nr 6 - Wykaz osób.docx (168,20KB)
DOCXzałącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (166,74KB)
DOCXzałącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (166,35KB)
PDFzałącznik nr 9 - Program Funkcjinalno - Użytkowy.pdf (574,58KB)
PDFzałącznik nr 10 - Akt umowy.pdf (477,63KB)
PDFzałącznik nr 11 - Wzór karty gwarancyjnej.pdf (319,66KB)


Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf (456,41KB)


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (473,06KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Hydro-Partner Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a

64-100 Leszno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 70425 - 2015 z dnia 15.05.2015 r.