Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - etap: Zmiana trasy rurociągu i rozbudowa sieci - kolektor KS-1.2.4

Zdzieszowice: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - etap: Zmiana trasy rurociągu i rozbudowa sieci - kolektor KS-1.2.4
Numer ogłoszenia: 61487 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - etap: Zmiana trasy rurociągu i rozbudowa sieci - kolektor KS-1.2.4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - etap: Zmiana trasy rurociągu i rozbudowa sieci - kolektor KS-1.2.4, obejmującej wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w celu zebrania ścieków bytowych pochodzących z dodatkowych obszarów zabudowanych na tym terenie.

2. Zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie kolektora grawitacyjnego KS-1.2.4 odcinek od Si117b - Si117e. Zakres rzeczowy rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200mm PVC-U - 128,0m;

- podłączeń grawitacyjnych z rur DN160mm PVC-U - 7,5m;

- studzienek inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 5 szt.;

Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. Dla wykopów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych przewiduje się wykorzystanie części gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopów. Dlatego planuje się na tych odcinkach tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu z przedmiotowych wykopów zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę. Wykopy pod rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu zgodnie z wymogami technicznymi i BHP. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90 o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy zlokalizowane w pasie dróg gminnych zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym rodzimym lub nowym tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98, natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z zagęszczeniem i odtworzeniem warstwy urodzajnej ziemi. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu robót budowlanych stanowi:

1) Projekt wykonawczy.

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Wysokość wadium

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100 PLN).

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. Forma wadium

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego WiK w Zdzieszowicach Sp. z o.o:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice

43 8883 1015 2003 3000 2395 0001

b) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem gwarancji są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach.

c) w przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć dowód dokonania przelewu potwierdzony za zgodność z oryginałem.

d) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert.

4. Termin wniesienia wadium

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

b) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w XIV pkt 2.

5. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Utrata wadium

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2) Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 200 (słownie: dwieście) m.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

  • a) Kierownik Budowy - posiadający:

  • - doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót bez podatku VAT minimum 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) zł,

  • - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub konstrukcyjno - budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

  • b) Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający:

  • - doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania sieci kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym co najmniej 200 (słownie: dwieście) m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

  • - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;

  • * - Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

  • Uwaga!

  • Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
  Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 200 (słownie: dwieście) m Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych wymienionych w ww. Wykazie, polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych. Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 200 (słownie: dwieście) m.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zawierające dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,

b) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,

c) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie, Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:

a) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,

b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego),

c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego,

d) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,

e) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę),

f) w przypadku zwiększenia przez WYKONAWCĘ zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treści złożonej oferty.

3. Zmiany wskazane w pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wskazana w pkt 2 lit. g) może zostać wprowadzona w przypadku przedłożenia przez WYKONAWCĘ - ZAMAWIAJĄCEMU - w terminie poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia usług/wykonywania robót budowlanych przez każdego podwykonawcę - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w której treści określony zostanie zakres przedmiotu umowy powierzony każdemu podwykonawcy. Ww. zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz określenia sposobu zapłaty bezpośredniej, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.05.2015 godzina 10:00,

miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ Januszkowice zmiana trasy i rozbudowa sieci.pdf (12,73MB)
DOCXZałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx (45,82KB)
PDFZałącznik nr 2 - Tabela elementów rozliczeniowych.pdf (14,36KB)
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (41,62KB)
DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx (41,37KB)
DOCXZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót.docx (43,25KB)
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx (43,37KB)
DOCXZałącznik nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx (41,74KB)
DOCXZałącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (41,60KB)
ZIPZałącznik nr 9 - Projekt Wykonawczy.zip (1,88MB)
PDFZałącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (7,44MB)
PDFZałącznik nr 11 - wzór umowy.pdf (251,43KB)
ZIPzałącznik nr 12 - dokumenty formalnoprawne.zip (3,16MB)


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (734,20KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Zakład Budownictwa Ogólnego DROGBUD Anna Stryczek-Janicka

ul. Kępska 10

45-129 Opole

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 83571 - 2015 z dnia 09.06.2015 r.