Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa paliw płynnych

Zdzieszowice: Dostawa paliw płynnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Określenie przedmiotu zmówienia:
a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2006,
b) dostawa oleju napędowego w ilości 22 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2006,
c) zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego stosownie
do jego potrzeb na wszystkich stacjach paliw należących do Wykonawcy. Tankowania będą dokonywane
przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we
wszystkie dni tygodnia.
d) oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami określonymi w pkt. 1
a) i b) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać
paliwa ciekłe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. (Dz. U. 2013r., poz. 1058, ze zm.).
e) ilości podane w pkt. 1 lit. a) i b) są wartościami szacunkowymi i w związku z tym Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie
przysługiwało wynagrodezenie tylko za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.
2. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) dostawa obejmować będzie:
- tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn;
- tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego;
b) rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT;
c) podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy stanowić
będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu skorygowane o wielkość rabatu
podanego w formularzu ofertowym Wykonawcy.
d) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od
siedziby Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
e) w okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawianego oleju napędowego
przystosowanego do niskich temperatur.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zmówień uzupełniających jest:
a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2006;
b) dostawa oleju napędowego o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2006.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jezeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek w powyższym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawcy wykaże, że zrealizował
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa
paliwa, każda o wartości min. 100.000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jezeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jezeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jezeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń zgodnie z treścią załącznika nr 2.
- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej ważności
wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego
wyniku postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2.
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z treścią załącznika nr 2,
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią 
załącznika nr 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3.2)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym,
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem dat wystawienia
obowiązujących dla dokumentów zastępowanych.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów
wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowanej zaistnieniem
okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony
niniejszej umowy nie miały wpływu; 
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
c) działania siły wyższej;
d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany
przedmiotu zamówienia;
e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa
wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego
skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy;
f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany
układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących
zmiany celu i istoty umowyzmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych,
liczbowych , zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści
nie powodujących zmiany celu i istoty umowy:
g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub
doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy
h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy:
i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu
umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
na etapie jej zawierania w trybie art. 145 ustawy PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:
www.bip.wik-zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.05.2015 godzina 10:00,
miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

oddział w Średniej Wsi

Średnia Wieś 177

38-604 Hoczew