Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa sieci wodociągowej do posesji przy ul. Lesiany 2 w miejscowości Januszkowice

Zdzieszowice: Rozbudowa sieci wodociagowej do posesji przy ul. Lesiany 2 w miejscowości Januszkowice
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 wraz z późn. zm.), postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,
woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej do posesji przy ul. Lesiany 2 w miejscowości Januszkowice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do posesji przy ul. Lesiany 2 w miejscowości Januszkowice”, polegać będzie na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej mającej na celu zapewnienie dostawy wody dla terenów rekreacyjnych i posesji przy ul. Lesiany w miejscowości Januszkowice. Ponadto sieć wodociągowa zostanie doprowadzona do nieruchomości, na terenie której prowadzone są prace remontowe statków.

Całkowity zakres rzeczowy projektu budowy sieci wodociągowej obejmuje wykonanie:

  • rurociągu sieciowego z rur Ø90x5,4mm PE100 RC, SDR17 PN10                          - 1660,0m
  • hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwą odcinającą                                               - 5 kpl.
  • hydrantu podziemnego DN80 z zasuwą odcinającą                                               - 1 kpl.
  • zasuw klinowych kołnierzowych DN80 typu E z obudową i skrzynką uliczną           - 5 kpl.

Projektuje się wykonanie większości odcinków sieci metodą bezwykopową (np. przewiertem sterowanym w osłonie bentonitowej), w tym w szczególności przejście pod jezdnią asfaltową ulicy Lesiany oraz przejście pod dnem starorzecza Odry w km 0+900. Natomiast w miejscach łączeń poszczególnych odcinków sieci oraz w miejscach wskazanych w projekcie (węzły wodociągowe, trójniki, odgałęzienia do podłączenia hydrantów) należy wykonać wykop otwarty umocniony dla wykonania odcinków sieci wodociągowej zgodnie z projektem. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania lub wykonać odcinki wskazane w projekcie bezwykopowo. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu. Wykopy pod rurociągi należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90º o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem mechanicznym. Wykopy należy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić IS=0,98 z odtworzeniem warstwy humusu na terenach zielonych lub odtworzeniem nawierzchni w obszarach układów komunikacji. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie „zamówienie z wolnej ręki”
o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem
zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie (lub rozbudowie lub przebudowie) sieci wodociągowej metodą bezwykopową.
Długość sieci w ramach jednego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza
niż 1000 m (słownie: tysiąc).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi 
osobami: 
a) Kierownik Budowy - posiadający:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, zakończonym 

w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej o wartości robót bez podatku VAT minimum 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) zł, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, lub konstrukcyjno budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno budowlanej,wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*;
b) Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający:
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wykonywania sieci 

kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym 
co najmniej 1.000 (słownie: tysiąc) m sieci wodociągowej wykonanej metodą bezwykopową
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów*; 
* Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte przez daną osobę w innych państwach, 
na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane oraz z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). 
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika 

Robót Sanitarnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe 
w wysokości co najmniej 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) zł lub posiada zdolność kredytową 
na kwotę w wysokości co najmniej 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń zgodnie z załącznikiem nr 2.
- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej ważności
wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego
wyniku postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2.
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. IX ust. 1 SIWZ
zgodnie z załącznikiem nr 2.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.4.3.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
z zachowaniem dat wystawienia obowiązujących dla dokumentów zastępowanych
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
niniejszego postępowania w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w ww. zakresie;
2) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagłówku umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie;
3) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie;
4) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej,
materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury;
5) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego);
6) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości,
które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza
robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań
Wykonawcy lub Zamawiającego;
7) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń lub obiektów budowlanych;
8) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

(jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę)

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00,
miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - rozbudowa sieci wodociągowej w Januszkowicach.pdf (10,97MB)
PDFZałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.pdf (1,16MB)
PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (421,28KB)
PDFZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf (342,86KB)
PDFZałącznik nr 4 - wykaz osób.pdf (340,69KB)
PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.pdf (284,99KB)
ZIPZałącznik nr 6 - projekt budowlano-wykonawczy.zip (3,66MB)
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf (200,26KB)
PDFZałącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne WiORB.pdf (673,13KB)
ZIPZałącznik nr 9 - operat wodnoprawny.zip (3,15MB)
ZIPZałącznik nr 10 - opinia geotechniczna.zip (4,30MB)
ZIPZałącznik nr 11 - dokumenty formalno-prawne.zip (11,87MB)
PDFZałącznik nr 12- wzór umowy.pdf (6,14MB)
PDFZałącznik nr 13 - Karta Gwarancyjna.pdf (1,57MB)
DOCZałącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.doc (69,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (56,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (58,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc (60,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (55,00KB)

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf (464,63KB)

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (697,35KB)

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

PLADA Sp. z o.o.

ul. Ozimska 17

46-053 Chrząstowice