Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego

Zdzieszowice: Dostawa wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,

woj. opolskie, tel. 077 5445941, faks 077 5449654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy domowych i przemysłowych wraz z systemem odczytu radiowego, według rodzajowego i ilościowego zestawienia:

1) Wodomierz DN15 Q3=2,5 m3/h, L=110 - 320 szt.;

2) Wodomierz DN20 Q3=4,0 m3/h, L=130 - 165 szt.;

3) Wodomierz DN25 Q3=6,3 m3/h, L=260 - 14 szt.;

4) Wodomierz DN32 Q3=10,0 m3/h, L=260 - 25 szt.;

5) Wodomierz DN40 Q3=16,0 m3/h, L=300 - 24 szt.;

6) Wodomierz DN50 Q3=40,0 m3/h, L=200 - 3 szt.;

7) Wodomierz Dn65 Q3=63,0 m3/h, L=200 - 1 szt.;

8) Wodomierz Dn80 Q3=100,0 m3/h, L=225 - 1 szt.;

9) Wodomierz Dn100 Q3=160,0 m3/h, L=250 - 1 szt.;

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie „zamówienie z wolnej ręki” o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00; 32.23.00.00

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu, każda o wartości min. 100 000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał co najmniej 3 dostawy wodomierzy, przy czym wartość każdej z dostaw powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto z podaniem daty wykonania i ich wartości według załącznika nr 4 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały należycie wykonane.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem dat wystawienia obowiązujących dla dokumentów zastępowanych

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE lub zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;

- oświadczenie potwierdzone przez producenta, że serwis oferowanych wodomierzy będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta potwierdzenie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:           cena ofertowa – 80%

                  okres gwarancji – 20 %.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
  2. działania siły wyższej;
  3. gdy powstała możliwość zaoferowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzących do zmiany przedmiotu zamówienia;
  4. dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności :
  • może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy lub może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
  • może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
  • może przyczynić się do usprawnienia lub podniesienia efektywności lub do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy ;
  1. zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 
  2. jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy;
  3. w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice..

IV.4.4) Termin składania ofert: 09.06.2016 r. godzina 10:00,

miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ.pdf (5,84MB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (28,53KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx (21,39KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.docx (17,01KB)

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (2,98MB)


Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf (879,56KB)


Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

POH WodBud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

Mazańcowice 57

43-391 Mazańcowice