Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zdzieszowice: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5445941, faks 077 5449654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a mianowicie: kształtek i rur PE, kształtek i rur PVC, zasuw, kształtek z żeliwa oraz innych materiałów i armatury do zapewnienia bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.

a) Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne dla których w sposób jednoznaczny możliwa jest identyfikacja producenta,

b) wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

c) wszystkie oferowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności PN/EN.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2018 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest dołączenie do oferty wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym wartość każdego z zamówień powinna być nie mniejsza niż 80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) zł brutto z podaniem daty wykonania i ich wartości według załącznika nr 3 oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały należycie wykonane.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w pkt. 5.1.3. SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w pkt. 5.1.3. SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie sytuacji finansowej wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki określone w pkt. 5.1.4. SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń zgodnie z załącznikiem nr 2.

- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej ważności wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego wyniku postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2.

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom zalecane jest przedłożyć:

- karty katalogowe oferowanych materiałów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowanej m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;

2) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

3) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy lub może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

4) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

5) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wik-zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2017 r. godzina 10:00,

miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ - dostawa materiałów wod kan.pdf (1,62MB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (3,12MB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (170,60KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.pdf (100,94KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (1,40MB)
PDFZałącznik nr 5 - OPZ dostawa materiałów wod kan.pdf (3,21MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (132,30KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.docx (20,44KB)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (185,83KB)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy: 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:  Wykonawca spośród nieodrzuconych ofert zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Nazwa i adres wykonawcy:

POH WodBud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

Mazańcowice 57

43-391 Mazańcowice