Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa paliw płynnych

Zdzieszowice: Dostawa paliw płynnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zmówienia:

a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2011,

b) dostawa oleju napędowego w ilości 25 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2011,

c) zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na wszystkich stacjach paliw należących do Wykonawcy. Tankowania będą dokonywane przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni tygodnia.

d) oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami określonymi w pkt. 1 a) i b) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1680).

e) ilości podane w pkt. 1 lit. a) i b) są wartościami szacunkowymi i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.

2. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a) dostawa obejmować będzie:

- tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn;

- tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego;

b) rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT;

c) podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy stanowić będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu skorygowane o wielkość rabatu podanego w formularzu ofertowym Wykonawcy.

d) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice,

e) w okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawianego oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zmówień uzupełniających jest:

a) dostawa etyliny bezołowiowej 95 o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2011;

b) dostawa oleju napędowego o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2011.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2018 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek w powyższym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawcy wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa paliwa, każda o wartości min. 100.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z treścią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń zgodnie z treścią załącznika nr 2.

- oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca jest związany ofertą, aż do upływu terminu jej ważności wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się do podpisania umowy w razie pozytywnego w stosunku do niego wyniku postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2.

- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2,

- aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - wartość 60%, odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego - wartość 40%.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowanej zaistnieniem okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które stron niniejszej umowy nie miały wpływu; 

b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

c) działania siły wyższej;

d) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

e) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy;

f) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

g) w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy , nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy

h) jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy:

i) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania.

j) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego,

k) w przypadku zajścia okoliczności niezależnych od dostawcy, a zależnych od producenta mających wpływ na ustaloną cenę warunki dostawy.

l) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty, a nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.wik-zdzieszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.05.2017 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

PDFSIWZ dostawa paliw płynnych.pdf (1,87MB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (217,22KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (199,21KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.pdf (166,83KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (265,85KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (34,36KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.docx (20,48KB)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (179,71KB)