Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Tryb działania

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje swoje podstawowe zadania głównie na rynku lokalnym (Gmina Zdzieszowice) zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Zdzieszowice na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 5.02.2009 Nr In III 7032-1/09. i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP w tym w szczególności m.in.:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020, poz. 1526)
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2020 poz. 2028)
  • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz 1219 z późn. zm.)
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/285/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.20.2020 z dnia 27 maja 2020 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres 3 lat.

 

Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest realizowana m. in. na podstawie planów, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i Właściciela Spółki - Burmistrza miasta Zdzieszowic.

 

Zadania wynikające z planów są wykonywane przez poszczególne działy, zgodnie z ich kompetencjami, o podziale zadań pomiędzy poszczególne działy decyduje Prezes Spółki lub Prokurent.

Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

  • informacyjnej, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
  • nieposiadających charakteru decyzji,
  • w sprawach typowych na formularzach,
  • wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji Prezesa Zarządu.

Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, który może też upoważnić innego pracownika Spółki. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.