Przejdź do treści strony

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania

Tryb działania

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje swoje podstawowe zadania głównie na rynku lokalnym (Gmina Zdzieszowice) zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Zdzieszowice na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 5.02.2009 Nr In III 7032-1/09. i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP w tym w szczególności m.in.:

 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019, poz.505 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz 1396 z późn. zm.)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 kwietnia 2008 r. z późn. zm.
 • Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.20.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres 3 lat.

 

Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest realizowana m. in. na podstawie planów, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i Właściciela Spółki - Burmistrza miasta Zdzieszowic.

 

Zadania wynikające z planów są wykonywane przez poszczególne działy, zgodnie z ich kompetencjami, o podziale zadań pomiędzy poszczególne działy decyduje Prezes Spółki lub Prokurent.

Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

 • informacyjnej, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
 • nieposiadających charakteru decyzji,
 • w sprawach typowych na formularzach,
 • wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji Prezesa Zarządu.

Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, który może też upoważnić innego pracownika Spółki. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Natalia Palica
 • opublikowano:
  01-12-2017 11:52
  przez: Wojciech Miszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  05-05-2020 14:23
  przez: Magdalena Traczyk
 • podmiot udostępniający:
  "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
  odwiedzin: 1766
Dane adresowe:

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
47-330 Zdzieszowice
ul. Wschodnia 2

Dane kontaktowe:

fax: 77 544 96 54
e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl
strona www: wik.zdzieszowice.pl