Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wodomierzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia „Dostawa wodomierzy do systemu odczytu radiowego”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

 

Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 132 w zw. Z art. 133 ust. 1 1 (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579). W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK Zdzieszowice oraz Kodeksu cywilnego

Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy domowych i przemysłowych według rodzajowego i ilościowego zestawienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość [szt.]

1.

Wodomierz DN15 Q3=2,5 m3/h, L=110

700

2.

Wodomierz DN20 Q3=4,0 m3/h, L=130

30

3.

Wodomierz DN25 Q3=6,3 m3/h, L=260

14

4.

Wodomierz DN32 Q3=10,0 m3/h, L=260

30

5.

Wodomierz DN40 Q3=16,0 m3/h, L=300

4

6.

Wodomierz DN50 Q3=40,0 m3/h, L=200

3

7.

Wodomierz DN65 Q3=63,0 m3/h, L=200

1

8.

Wodomierz DN80 Q3=100,0 m3/h, L=225

2

9.

Wodomierz DN100 Q3=160,0 m3/h, L=250

2

 

 

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

Wymagania dla wodomierzy o średnicy Dn15 i Dn20:

 • wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, ośmiobębenkowe liczydło, przystosowany do montażu nakładki radiowej,
 • parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN14154 - klasa minimum R≥160 (Q3/Q1) w poziomej pozycji zabudowy,
 • przystosowanie do zabudowy w pozycji poziomej i pionowej,
 • konstrukcja zgodna z wymogami norm unijnych,
 • ciśnienie robocze do 16 bar,
 • klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie: dopływu – U0 / odpływu – D0,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały atest higieniczny,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały cechę legalizacyjną w roku dostarczenia wodomierzy,
 • przeznaczony do pomiaru wody pitnej zimnej do 30oC,
 • zabezpieczenie przed działaniem pola magnetycznego,
 • dwustronnie łożyskowany wirnik,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały trójwymiarowy wskaźnik ruchu do modułu radiowego,
 • nie dopuszcza się rozwiązań na przekaźnikach kontaktronowych,
 • oferowane wodomierze muszą być fabrycznie nowe,
 • wymaga się, aby wodomierze były wykonane z mosiądzu M058 lub M059,
 • nie dopuszcza się wykonania wodomierza z tworzywa lub produktów kompozytowych.

Wymagania dla wodomierzy o średnicy od Dn25 do Dn40:

 • wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny, przystosowany do montażu nakładki radiowej,
 • parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN14154 - klasa minimum R≥160 (Q3/Q1) w poziomej pozycji zabudowy,
 • konstrukcja zgodna z wymogami norm unijnych,
 • ciśnienie robocze do 16 bar,
 • klasa odporności na zaburzenia przepływu po stronie: dopływu – U0 / odpływu – D0,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały atest higieniczny,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały cechę legalizacyjną w roku dostarczenia wodomierzy,
 • przeznaczony do pomiaru wody pitnej zimnej do 30oC,
 • dwustronnie łożyskowany wirnik,
 • wymaga się aby wodomierze posiadały trójwymiarowy wskaźnik ruchu do modułu radiowego,
 • nie dopuszcza się rozwiązań na przekaźnikach kontaktronowych,
 • wymaga się, aby wodomierze były fabrycznie nowe,
 • nie dopuszcza się wykonania wodomierza z tworzywa lub produktów kompozytowych.

Wodomierze przemysłowe śrubowe o średnicy od Dn50 do Dn100:

 • wodomierz śrubowy jednostrumieniowy z poziomą osią wirnika, wyposażony w nadajnik impulsów,
 • parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN14154 - klasa minimum R≥100 (Q3/Q1) w poziomej pozycji,
 • przystosowanie do zabudowy w pozycji poziomej i pionowej,
 • konstrukcja zgodna z wymogami norm unijnych,
 • ciśnienie robocze do 16 bar,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały atest higieniczny,
 • wymaga się, aby wodomierze posiadały cechę legalizacyjną w roku dostarczenia wodomierzy,
 • przeznaczony do pomiaru wody pitnej zimnej do 30oC,
 • wymaga się, aby oferowane wodomierze były fabrycznie nowe,
 • nie dopuszcza się wykonania wodomierza z tworzywa lub produktów kompozytowych.

Nakładki radiowe na wodomierz (do zdalnego odczytu wskazań wodomierza) powinny odpowiadać n/w wymaganiom:

Wymagania dotyczące nakładek radiowych dla wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych (Dn15 i Dn20) i wielostrumieniowych suchobieżnych (od Dn25 do Dn 40):

 • nakładka radiowa/ moduł nie może przesłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu,
 • wymagany jednokierunkowy system komunikacji między nakładką (modułem), a urządzeniem odczytującym (częstotliwość pracy 868 MHz),
 • skanowanie wskaźnika ruchu przy pomocy diody podczerwonej (2 kpl.), umożliwiające określenie kierunku przepływu
 • teoretyczny okres żywotności baterii min. 10 lat,
 • wymaga się, aby nakładka typu „click-on” miała możliwość zamontowania na wodomierzu bez konieczności jego demontażu i ponownej legalizacji,
 • wymaga się, aby nakładka była montowana w sposób uniemożliwiający jej demontaż bez naruszenia plomb,
 • wymagane cechy modułów do odczytu radiowego:
 • alarm przerwania komunikacji pomiędzy modułem a wodomierzem,
 • alarm o próbie zakłócenia polem magnetycznym wodomierza,
 • alarm cofania wody,
 • alarm niskiego poziomu baterii (< 1 roku),
 • alarm przekroczenia Qmax lub Q4,
 • nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza po upływie okresu legalizacji,
 • nakładka musi posiadać certyfikat CE,
 • klasa ochronności IP68,
 • możliwość transmisji danych w określonym terminie,
 • moduł musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu zdalnego i oprogramowania Hydrolink.

Wymagania dotyczące modułów radiowych zewnętrznych dla wodomierzy śrubowych jednostrumieniowych z poziomą osią wirnika wyposażonych w nadajniki impulsów (dla średnic Dn50 do Dn100):

 • moduł radiowy zewnętrzny obsługujący wodomierze wyposażone w nadajnik impulsów o częstotliwości 1; 10; 100; 1000 litr (ów)/impuls - (2 wejścia impulsowe),
 • teoretyczny okres żywotności baterii min. 10 lat,
 • częstotliwość pracy 869 MHz,
 • transmisja jednokierunkowa,
 • klasa ochronności nie mniejsza niż IP65,
 • wymaga się, aby moduł był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczyty zdalnego i oprogramowania Hydrolink.

Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

38421100 – wodomierze,

32230000 – radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.

Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN14154 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE lub zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce.
 2. Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz pochodzić od jednego producenta.
 3. Wodomierze DN15 – DN 40 powinny posiadać króćce gwintowane, przewidziane do łączenia ze śrubunkami wodomierzowymi spełniającymi wymagania polskiej normy PN-92/M-54901/03.
 4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wodomierze były odporne na zakłócenia w pracy polem magnetycznym wg EN 14154-3.
 5. Każdy wodomierz winien posiadać karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z polskimi normami i normami UE oraz kartę gwarancyjną, dostarczane wraz z dostawą.
 6. Zamawiający wymaga żeby dostarczone wodomierzeposiadały aktualną cechę legalizacyjną – cecha legalizacyjna z roku dostawy.
 7. Ilość i terminy dostaw będą uzgadniane według bieżących potrzeb Zamawiającego.
 8. Wymaga się, aby termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie przekraczał 21 dni liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.
 9. Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomierzy.
 10. Koszt transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oferowanych wodomierzy. Wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie potwierdzone przez producenta, że serwis oferowanych wodomierzy będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
 12. Miejsce dostawy: magazyn w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia lub ilości zamówionego asortymentu w przypadku braku zapotrzebowania na w/w produkt w trakcie trwania umowy.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

          Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie wodomierzy, przy czym wartość każdego z zamówień powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z wzorem – załącznik nr 1
 • Wykaz co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegających na dostawie wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego, przy czym wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto.

Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe
  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład ofert mszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.
 2. Forma oferty:
  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów.
  3. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
  4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
  5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć na formularzu ofertowym.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia 05.02.2018 r.do godz.10:00

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Podana w ofercie cena netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym zapytaniu oraz obejmować będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

CENA OFERTOWA – 70 pkt

liczona wg wzoru:     Pc= (Cmin/Co)*70 pkt 

OKRES GWARANCJI (wyrażony w miesiącach) – 20 pkt(zgodnie z zapisami pkt 3.6.9. okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące)

Oferowany okres gwarancji 24 miesiące – 5 pkt,

Oferowany okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt,

Oferowany okres gwarancji 48 miesięcy – 15 pkt,

Oferowany okres gwarancji 60 miesięcy lub więcej – 20 pkt.

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI w tym wymiany towaru na wolny od wad – 10 pktOferowany termin rozpatrzenia reklamacji do 7 dni – 10 pkt,

Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji do14 dni – 5 pkt,

Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji powyżej 14 dni – 0 pkt.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.

 

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Adres poczty elektronicznej: wik@zdzieszowice.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy