Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa paliw płynnych

OGŁOSZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostawa paliw płynnych”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579) postępowanie prowadzone jest bez zastosowania w/w ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK oraz kodeksu cywilnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych.
 2. Określenie przedmiotu zmówienia:
  • Dostawa etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN 228+A1:2017:16,
  • Dostawa oleju napędowego w ilości 25 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN 590+A1:2017-06,
  • Zamówienie realizowane będzie na zasadzie tankowań pojazdów służbowych Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na wszystkich stacjach paliw należących do Wykonawcy. Tankowania będą dokonywane przez uprawnionych pracowników Zamawiającego w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni tygodnia.
  • Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą być zgodne z Polskimi Normami określonymi w ppkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1680).
  • Ilości podane w ppkt 3.2.1 i 3.2.2 są wartościami szacunkowymi i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu zamówienia.
 3. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

09132100-4 – benzyna bezołowiowa,

09134100-8 – olej napędowy.

      4. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

      5. Dostawa obejmować będzie:

 • tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn;
 • tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego.

Rozliczenie za dostawę paliw dokonywane będzie bezgotówkowo przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawę rozliczenia za dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy stanowić będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu skorygowane o wielkość rabatu podanego w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice.

W okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawianego oleju napędowego przystosowanego do niskich temperatur.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2018r. do dnia 31.05.2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie paliwa, przy czym wartość każdego z zamówień powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto.

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną stacje paliw

 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1. Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
 2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  • Oświadczenie Wykonawcy na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
  • Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi.
  • Wykaz co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegających na dostawie paliw płynnych, przy czym wartość każdego z zamówień nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawy te zostały wykonane należycie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być:

- poświadczenie,

- lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

       2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 5.2., oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

           3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny odpis KRS lub z CEIDG, zaświadczenie z US i ZUS, pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający wymaga dostarczenia również dokumentów w formie pisemnej.
 3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30-15:30.
 4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany w Ogłoszeniu numer faksu i adres (w tym poczty elektronicznej):

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, e-mail: wik@zdzieszowice.pl, faks: 77 544 96 54.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wymagania podstawowe
  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
  3. Treść złożonej ofert musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnianych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład ofert mszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawy wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.
  6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Ogłoszenia powinny zostać wypełnione prze wykonawcę i dołączone do oferty zgodnie z forma określoną w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Forma oferty:
  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów.
  3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
  4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.
  5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
  6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie sporządzane na podstawie wzorów stanowiących złączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y upoważnioną. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
  7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie powinien złożyć na formularzu ofertowym.

Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

       3. Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

        4. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum firm), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia 25.05.2018 r.do godz.10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Koperty (paczki) należy opisać następująco:

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 2

47-330 Zdzieszowice

Oferta na dostawę paliw płynnych

Nie otwierać przed dniem: 25.05.2018 r., godz. 10:30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WiK Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 10

W dniu 25.05.2018 r. o godz. 10:30

 

12. Kryteria oceny oferty - CENA OFERTOWA – 100%

 

13. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.

14. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Adres poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl
 6. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
 7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zamawiający żąda, aby całość zamówienia została wykonana przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców.

 

PDFOgłoszenie Dostawa paliw płynnych.pdf (459,31KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (216,45KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (51,32KB)
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (198,14KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx (53,81KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.pdf (166,46KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz dostaw.docx (33,63KB)

PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (265,84KB)

 


ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

PDFZmiana treści ogłoszenia.pdf (138,95KB)

PDFOgłoszenie Dostawa paliw płynnych po modyfikacji.pdf (459,26KB)

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji.pdf (216,73KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji.docx (50,56KB)