Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-01-31.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-06-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niektóre pliki opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Magdalena Traczyk, traczyk.magdalena@wik.zdzieszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 544 59 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Wschodnia 2
Tel.: +48775445941
Faks: +48775449654
E-mail:
Strona internetowa: wik.zdzieszowice.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście od ulicy Wschodniej.  

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak jest windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Brak jest podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. Przed drzwiami głównymi budynku znajduje się domofon, za pomocą którego zostaje przywołana odpowiednia osoba merytoryczna do załatwienia sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość załatwienia spraw poza siedzibą Spółki - bezpośrednio w domu/ nieruchomości Klienta. Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości załatwienia sprawy poza siedzibą Spółki, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w Spółce, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. 

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl

telefonu - w tym za pośrednictwem osoby trzeciej - nr tel. 77 544 59 41

wyłania pisma na adres: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego podczas załatwiania spraw w Spółce. 

Osoba, która zamierza skorzystać z możliwości usług tłumacza migowego, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w Spółce, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych. 

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

poczty elektronicznej: bok@wik.zdzieszowice.pl

telefonu - w tym za pośrednictwem osoby trzeciej - nr tel. 77 544 59 41

wyłania pisma na adres: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

 

Raport o stanie dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r. - PDFraport o stanie zapewnienia dostępności stan na dzień 01.01.2021r..pdf (113,35KB)